شبکه بهداشت و درمان نوشهر
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۹ تير
br ENGLISH
اطلاع رسانی پزشک خانواده شهری

 

پزشك خانواده

 تعاريف­

 نظام سلامت

ترتيب نظام سلامت از اجزايي تشكيل مي‌شود كه با يكديگر ارتباط دارند و مجموعه آنها بر سلامت مردم در خانه، محل كار و مكان‌هاي عمومي اثر مي‌گذارد. مردم، دولت و سازمان‌هاي ارائه‌كننده‌ي خدمات بهداشت و درمان در بخش‌هاي دولتي، خصوصي، و غيردولتي، و سازمان‌هاي بيمه‌گر هر يك بخشي از نظام سلامت را تشكيل مي‌دهند. نظام سلامت معمولاً در سطح‌هاي متفاوت شكل مي‌گيرد و از روستا تا شهر، و از مراقبت‌هاي اوليه تا خدمات پيچيده تخصصي و فوق تخصصي را عرضه مي‌كند.

پزشك خانواده  

پزشكي است كه حداقل داراي مدرك دكتري حرفه‌اي پزشكي و مجوز معتبر فعاليت حرفه اي  پزشكي در محل ارائه خدمت باشد. پزشك خانواده، در نخستين سطح خدمات، عهده‌دار ارائه و مديريت خدمات سلامتي سطح اول است و مسووليت‌هاي زير را برعهده دارد:

تامين جامعيت خدمات، تداوم خدمات، مديريت سلامت، تحقيق، و هماهنگي با ساير بخش‌ها. پزشك خانواده مسئوليت دارد خدمات سلامت را در محدوده بسته‌ي خدمات تعريف شده؛ بدون تبعيض سني، جنسي، ويژگي‌هاي اقتصادي اجتماعي و ريسك بيماري در اختيار فرد، خانواده، جمعيت و جامعه‌ي تحت پوشش خود قرار دهد. پزشك خانواده مي‌تواند براي حفظ و ارتقاي سلامت، برابر اين دستورالعمل از ارجاع فرد به ساير ارائه كنندگان خدمات سلامت و سطوح بالاتر استفاده كند، ولي مسئوليت تداوم خدمات با او خواهد بود. يكي از وظايف پزشك خانواده مديريت و نظارت بر عملكرد تيم سلامت تحت سرپرستي خود است.

تيم سلامت (Health Team)

گروهي از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتي درماني يا توانبخشي كه بسته‌ي خدمات سطح اول را در اختيار فرد، خانواده و جامعه تعريف شده قرار مي‌دهند و مسئوليت آنان با پزشك خانواده است . تركيب اين تيم متناسب با برنامه هاي سلامت كشوري توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تعيين مي گردد. 

نظام ارايه خدمات سلامت

شامل تمام خدمات پيشگيري، درماني و توانبخشي مورد تاييد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي است كه اين خدمات در نظام سلامت در سه سطح ارايه مي‌شود.

خدمات و مراقبت‌هاي سلامت در سه سطح در اختيار جمعيت و جامعه گذارده مي‌شود :

سطح يك:

شامل:
........ پايكاه پزشك خانواده  (پزشك عمومي داراي مطب تطابق يافته)     هر پزشك خانواده جمعيتي مشخص را (كه نمي بايست از حدي معين تجاوز كند) در پوشش خود دارد. جمعيت تحت پوشش هر پزشك بايستي حداقل 500 نفر باشد(تا 2500 نفرقابل افزيش است).
......      مركز بهداشتي درماني مجري برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع   (محل استقرار پزشك خانواده مسئول و قسمت بهداشت عمومي تيم سلامت مثل كاردان/كارشناس بهداشت محيط، مبارزه با بيماريها و ... و پايگاه پزشك خانواده ضميمه بوده ) كه به طور معمول در جايي نزديك به محل زندگي مردم (جمعيت تحت پوشش) قرار دارد، و در آن نخستين تماس فرد با نظام سلامت از طريق پزشك خانواده يا تيم سلامت اتفاق مي‌افتد.

تقريبا به ازاي هر 10000 نفر جمعيت تحت پوشش يك مركز مجري برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع كه فضاي فيزيكي آن مي تواند متعلق به وزارت بهداشت و يا ساير ارگانها وسازمانهاي بيمه و بخش خصوصي باشد، وجود خواهد داشت كه يك يا چند پزشك(در موارديكه پزشكان بخش خصوصي داوطلب ارائه خدمات خود در اين مركز باشند) به همراه تعدادي از اعضاي تيم سلامت در مركز بهداشي درماني منطقه مستقر مي گردند. پزشك مستقر در آن مركز به عنوان مدير سلامت منطقه شناخته مي شود.نظارت بر عملكرد پايگاهها توسط مركز مجري برنامه پزشك خانواده انجام خواهد شد.
.......     يك ماما/ پرستار (پرستار يا مامائي كه بتواند خدمات پرستاري سرپايي را به همراه مراقبت هاي ماردران و گروههاي سني انجام دهد ) به همراه پزشك در پايگاه مجري برنامه به ارائه خدمت مي پردازد.

سطح دو: واحدي تخصصي در نظام سلامت كه خدمات درماني و توانبخشي تخصصي سرپايي يا بستري را در اختيار ارجاع‌شدگان از سطح يك قرار مي‌دهد و سپس پزشك خانواده‌ي ارجاع كننده را از نتيجه كار خويش مطلع مي‌سازد. خدمات تخصصي سرپايي، خدمات بستري، تجويز دارو و ديگر محصولات پزشكي و درخواست انجام خدمات پاراكلينيك از فعاليت‌هاي اين سطح است.

سطح سه: شامل خدمات درماني و توانبخشي فوق تخصصي سرپايي يا بستري ، تأمين دارو و ديگر اقلام پزشكي و خدمات پاراكلينيك مي‌باشد. بازخورد خدمات اين سطح در اختيار سطح ارجاع‌كننده و پزشك خانواده وي قرار مي‌گيرد

خدمات سلامتي اورژانس

ميبايست دسترسي به خدمات اورژانس (اعم از پيش بيمارستاني و....)  در تمام ساعات شبانه روز برابر نظام سطح بندي براي كليه ساكنين هر شهرستان تأمين باشد. كليه افراد در صورتي كه احساس كنند وضعيت اورژانس دارند مي توانند به پزشك خانواده خود و يا بدون رعايت نظام ارجاع به مراكز اورژانس مراجعه و اين مراكز بايد آنان را بپذيرند. بدين ترتيب فوريت‌ها از قاعده الزام ارجاع مستثني هستند و مراجعه مستقيم افراد دچار فوريت به واحدهاي اورژانس يا بيمارستان‌ها مانعي ندارد.

 

شبكة ارجاع (نظام ارجاع):

كلية پزشكان خانواده همراه با مراكزي (دولتي يا غير دولتي) كه در سطح دوم و سوم به ارائه خدمات بهداشتي، تشخيصي، درماني و توانبخشي بصورت سرپائي يا بستري مي پردازند، شبكة ارجاع را مي سازند. و ارجاع مجموعه فرايندهايي است كه مسير حركت و ارتباط فرد رادر سطوح سه گانه براي دريافت خدمات مورد نياز به منظور تامين جامعيت و تداوم خدمات سلامت تعيين مي كند. . اطلاعات  نهايتاً در پرونده سلامت الكترونيك شخص نزد پزشك خانواده يا تيم سلامت از طريق ارسال پس خوراند از سطوح تخصصي تر ثبت مي‌شود.

تبصره: بيماران خاص و شيمي درماني و صعب العلاج (برابر ليست پيوست) جهت خدمات درماني بيماري خاص خود نياز به ارجاع مكرر نخواهند داشت

نحوه ارائه خدمات سلامت به مسافران

هر فرد خارج از شهرستان محل استقرار پزشك خانواده خود در موارد اورژانس بدون هيچ مانعي به اورژانس مراجعه و اگر بيماري او اورژانس بود همانند ساير مراجعه كنندگان از خدمات كامل استفاده مي كند و در موارد غير اورژانس و در صورت ضرورت مي تواند به پزشك سطح يك محل سفر (در پايگاه، مركز مجري، مركز كشيك) مراجعه و در اين شرايط توسط پزشك موقت نمي تواند به سطوح بالاتر ارجاع گردد (مگر ارجاع براي بستري به بخش دولتي و عمومي پس از تماس تلفني با پزشك خانواده فرد و دريافت فرم ارجاع الكترونيك). بديهي است در اين موارد 70% هزينه هاي دولتي سطح يك توسط بيمه پرداخت خواهد شد.

تعدادي از برگه هاي دفترچه بيمه به ترتيبي كه بيمه ها اعلام مي كنند به عنوان برگه سفر در نظر گرفته مي شود. در دفترچه هاي جديد كه در آينده صادر خواهد شد برگ سفر اختصاصي درج خواهد شد.

 

استحقاق درمان

افراد بيمه شده ( و افراد تحت سرپرستي آنان) در برابر حق بيمه­اي كه ماهانه پرداخت مي­كنند، استحقاق برخوردار شدن از حمايت سازمان بيمه­گر در درمان خويش يا ديگر مزيت­هاي مربوط را مي­يابند. استحقاق درمان محدوده­ي زماني مشخصي دارد كه در حال حاضر با تاريخ اعتبار دفترچه­هاي بيمه تعيين مي­شود.

پزشك جانشين 

هر پزشك خانواده  پزشك خانواده ديگري را به عنوان جانشين خويش معرفي ميكند تا در شرايط خاص به جاي او مراجعان تحت پوشش را پذيرفته و خدمات سلامتي لازم را برابر دستورالعمل به ايشان ارائه دهد.

ثبت نام

در هر شهري كه برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اجرا مي­شود هريك از افراد تحت پوشش يكي از بيمه هاي پايه(خدمات درماني- تامين اجتماعي- نيروهاي مسلح كميته امداد )  حق دارند يكي از پزشكان خانواده را كه معرفي مي شوند به عنوان پزشك خانواده خود انتخاب كنند و با ثبت نام نزد آن پزشك، علاقه­مندي خود را اعلام دارند. شخص مي­تواند تا دوبار در سال نظر خود را تغيير دهد و پزشك خانواده خود را عوض كند. فاصله دوبار تغيير پياپي هيچ گاه نبايد كمتر از سه ماه باشد.

به صورت كلي پزشك خانواده، پزشك همه اعضاي خانوار يك فرد خواهد بود مگر در مواردي كه به دلايل خاص اين امر براي يك يا چند نفر از اعضاي خانوار مقدور نباشد، در اين موارد با نظر ستاد شهرستان يكي ديگر از پزشكان همان محدوده به عنوان پزشك خانواده فرد معذور انتخاب خواهد شد.

 

فرانشيز

بخشي از هزينه­ي خدمات درماني ارائه شده توسط خود بيمار به ارائه­كننده­ي خدمت پرداخت مي­شود. در برنامه پزشك خانواده فرانشيز دارو و ويزيت پزشك خانواده و تيم سلامت سطح يك رايگان خواهد بود.

شرايط ثبت نام افراد

كليه بيمه شدگان تحت پوشش بيمه ها براساس دفترچه معتبر و شماره ملي، احراز هويت شده و در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع توسط پزشكان خانواده ثبت نام مي شوند.

تبصره: در مورد كساني كه بيمه شده هستند اما شماره ملي ندارند(تبعه ايران نيستند ) علاوه بر دفترچه بجاي كد ملي از شماره گذرنامه استفاده مي شود كه مي توان آن را بعنوان جايگزين كد ملي براي اينگونه افراد در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در نظر گرفت.

دفترچه هاي درماني موجود

 در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع دفترچه هاي موجود تغييري نكرده و فرم هاي مورد نياز ( مانند ارجاع به سطوح بالاتر و دريافت بازخورد به سطح اول) حسب مورد استفاده خواهد شد. ليكن براي شناسايي پزشك خانواده هر فرد به ترتيبي كه سازمان هاي بيمه گر طراحي و اعلام مي نمايند نام پزشك خانواده فرد در دفترچه درج مي گردد. و در بلند مدت كارت هوشمند سلامت جايگزين دفترچه ها مي شود.  

 

 

 

 

1397/10/19
Powered by DorsaPortal