شبکه بهداشت و درمان نوشهر
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۹ تير
br ENGLISH
واحد کنترل مواد غذایی
نوراله بائي لاشكي
 
عنوان: كارشناس مسئول كنترل مواد غذائي
 
وظايف
 
 1. نظارت و بازرسي از واحدهاي توليدي مواد غذايي، آرايشي بهداشتي و ظروف بسته بندي و غذاخوري جهت كنترل كيفي مواد توليد شده
 2. نظارت بر اجراي ضوابط و استانداردهاي تعيين شده و رعايت مندرجات پروانه ساخت توسط توليد كنندگان مواد غذايي و بهداشتي
 3. نمونه برداري روتين از كالاهاي توليد شده در واحدهاي توليدي غذايي و بهداشتي و اماكن عمده پخش و انبارهاي بزرگ و سردخانه ها
 4. نظارت و بازرسي از اماكن عمده پخش و انبارهاي بزرگ و سردخانه ها و اقدام قانوني بر عليه واحدها و مراكز متختلف مواد غذائي و بهداشتي از طريق سازمان تعزيرات حكومتي و كميسيون ماده 11 دانشگاه
 5. توقيف كالاهاي فاسد و يا غير مجاز در مراكز توليد و سردخانه ها و نمونه برداري از آنها و اقدام طبق ماده 14 قانون مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

  پيگيري و اعلام نتايج آزمون نمونه هاي ارسالي آزمايشگاه كنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي به واحدهاي مربوطه

 1. نظارت بر معدوم نمودن كالاهاي فاسد و غير قابل مصرف

       اخذ، تكميل و ارسال مدارك مسئول فني معرفي شده توسط واحدهاي تحت پوشش به معاونت غذا دارو جهت صدور پروانه

   بازديد فني و بهداشتي از واحدهاي توليد كننده مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي جهت صدور پروانه هاي تاسيس ، بهره برداري ، ساخت و تمديد پروانه و اخذ مدارك و ارسال آن به معاونت غذا و دارو

    كنترل و نظارت بر اقلام وارداتي مواد غذائي و بهداشتي (بررسي ترخيص كالا)

   شناسايي و جلوگيري از فعاليت واحد هاي غير مجاز و ارسال به مراجع قضايي ذيربط

  پيگيري و پاسخ به نامه هاي ارسالي از دانشگاه در مورد استعلام صنايع

    انجام امور مربوط به صدور گواهي بهداشت جهت محموله هاي صادراتي واحدهاي توليدي تحت پوشش

 1. نظارت بر مسئولان فني واحدهاي توليدي در زمينه مشكلات فني توليد در راستاي بهبود كيفيت كالاهاي توليدي
 2. بررسي شكايات شهروندان از كالاهاي مصرفي غذايي و بهداشتي و اقدام قانوني
 3. ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره از اداره كل نظارت به واحدهاي توليدي و اتحاديه صنوف در زمينه محصولات غذايي و بهداشتي
 4. اطلاع رساني به مردم بمنظور افزايش آگاهي مصرف كنندگان نسبت به ايمني مواد غذايي
 5. شركت در سمينارها و كلاسهاي آموزشي و جلسات آموزشي غذايي و بهداشتي
 6. تهيه گزارش و آمار فعاليت هاي انجام شده جهت ارائه به مركز استان
 7. شركت در جلسات بهداشتي شهرستان
 8. تقسيم كار بين كاركنان تحت سرپرستي و نظارت بر عملكرد آنها
 9. انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق

 

عنوان : كارشناس موادخوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي - مركز توليد 
سركار خانم مريم پاشا 
تحصيلات : كارشناسي ارشد  
 
 
 
 
رسول رودگر كوهپر
عنوان: كارشناس كنترل مواد غذائي - نمونه بردار
 
 
 
سركار خانم نوشين حيدري نائيج
 
عنوان: كارشناس كنترل مواد غذائي
 
وظايف
 
 1. نظارت بر اجراي ضوابط و استانداردهاي تعيين شده و رعايت مندرجات پروانه ساخت توسط توليد كنندگان مواد غذايي و بهداشتي
 2. نمونه برداري روتين از كالاهاي توليد شده در واحدهاي توليدي غذايي و بهداشتي و سردخانه ها
 3. توقيف كالاهاي فاسد و يا غير مجاز در مراكز توليد و سردخانه ها و نمونه برداري از آنها و اقدام طبق ماده 14 قانون مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

4.       پيگيري و اعلام نتايج آزمون نمونه هاي ارسالي آزمايشگاه كنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي به واحدهاي مربوطه

 1. نظارت بر معدوم نمودن كالاهاي فاسد و غير قابل مصرف

6.       اخذ، تكميل و ارسال مدارك مسئول فني معرفي شده توسط واحدهاي تحت پوشش به معاونت غذا دارو جهت صدور پروانه

7.    بازديد فني و بهداشتي از واحدهاي توليد كننده مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي جهت صدور پروانه هاي تاسيس ، بهره برداري ، ساخت و تمديد پروانه و اخذ مدارك و ارسال آن به معاونت غذا و دارو

8.       شناسايي و جلوگيري از فعاليت واحد هاي غير مجاز و ارسال به مراجع قضايي ذيربط

9.       پيگيري و پاسخ به نامه هاي ارسالي از دانشگاه در مورد استعلام صنايع

 1. نظارت بر عملكرد مسئولان فني واحدهاي توليدي در زمينه مشكلات فني توليد در راستاي بهبود كيفيت كالاهاي توليدي
 2. بررسي شكايات شهروندان از كالاهاي مصرفي غذايي و بهداشتي و اقدام قانوني
 3. ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره از اداره كل نظارت به واحدهاي توليدي و اتحاديه صنوف در زمينه محصولات غذايي و بهداشتي
 4. فراهم آوردن زمينه اطلاع رساني به مردم از طريق رسانه هاي گروهي و صدور اطلاعيه هاي بهداشتي به منظور افزايش آگاهي مصرف كنندگان نسبت به امنيت مواد غذايي
 5. معرفي متخلفين به مراجع ذيصلاح و پيگيري به منظور اجراي احكام صادره از سوي مراجع قضائي
 6. نظارت بر تغيير كاربري اقلام قابل مصرف دامي يا صنعتي
 7. مطالعه درخصوص مواد غير مجاز كه مصرف آنها از سوي سازمانهاي بهداشتي بين المللي منع شده است
 8. شركت در سمينارها و كلاسهاي آموزشي و جلسات آموزشي غذايي و بهداشتي
 9. تهيه گزارش و آمار فعاليت هاي انجام شده جهت ارائه به مركز استان
 10. شركت در جلسات بهداشتي شهرستان
انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
 
 
 
 
 
 
1397/11/09
Powered by DorsaPortal