شبکه بهداشت و درمان نوشهر
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۹ تير
br ENGLISH
واحد آموزش سلامت
زينب ويسي
عنوان: كارشناس مسئول آموزش بهداشت
 
 
وظايف
 

. تعيين و اولويت هاي فعاليت هاي آموزش سلامت بر اساس استاندارد ها و شاخص ها ( تدوين بسته هاي آموزشي ، انجام نياز سنجي آموزشي و طرح هاي ارزشيابي )

2. برنامه ريزي آموزشي در زمينه موضوعات اولويت دار آموزش سلامت در درون و برون بخش سلامت براساس نتايج حاصل از نياز سنجي آموزشي

3. مشاركت در طراحي ، اجرا و ارزشيابي برنامه نياز سنجي موضوعات آموزش سلامت

4. نظارت ، پايش و ارزشيابي فرآيندهاي آموزش سلامت

5. هماهنگي و همكاري بين بخشي و جلب مشاركت رسانه هاي جمعي

6. تعيين نقش و اثر بخشي رسانه هاي جمعي در آموزش سلامت

7. طراحي و اجراي دوره هاي تربيت مربي در زمينه موضوعات فني و تخصصي آموزش سلامت

8.توسعه برنامه هاي مشاركتي وتقويت تشكل هاي داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان

9.جلب حمايت ومشاركت سازمان ،ادرات ونهادهاي دولتي وغير دولتي شهرستان براي پيشبرد اهداف آموزش وارتقاي سلامت

10.طراحي ومشاركت در اجراي بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي در سطح شهرستان

11.حمايت از ايجاد وتوسعه منابع علمي،رسانه ها وبا نك هاي اطلاعاتي آموزش وارتقاي سلامت در شهرستان

12.مشاركت در طراحي .اجراي پژوهش هاي كاربردي در حوزه آموزش وارتقاي سلامت

13.سيا ستگذاري وبرنامه ريزي آموزشي براي برگزاري دوره ها براي توانمند سازي ساير كارشناسان حوزه سلامت

14. برقراري ارتباط موثر با سطوح ما فوق ، مياني و محيطي

15. انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
 
 
زينب ويسي
 
عنوان: كارشناس آموزش بهداشت
 
وظايف
 

-همكاري در انجام نياز سنجي آموزشي، طراحي واجراي برنامه هاي آموزشي در زمينه موضوعات اولويت دار آموزش سلامت در درون و برون بخش سلامت براساس نتايج حاصل از نياز سنجي آموزشي ومبتني بر شواهد

2-طراحي واجراي برنامه هاي آموزشي وباز آموزي براي توانمند سازي ساير كارشناسان حوزه سلامت

3-توسعه ارتباط برون بخشي وبازاريابي اجتماعي از طريق شناسايي ومشاركت گروههاي حامي سلامت

4- پايش ونظارت بر فعاليت هاي آموزش سلامت

5- جلب حمايت ومشاركت سازمانها و ارگانهاي موثر در سلامت جامعه براي پيشبرد اهداف آموزش وارتقاي سلامت

6- شركت در كميته هاي فني و تخصصي مربوطه بمنظور برنامه ريزي و بحث و تبادل نظر در زمينه حل مسائل و مشكلات موجود در امر آموزش بهداشت همگاني و انتخاب مناسبترين تكنولوژي آموزشي.

7- همكاري در تهيه و توليد رسانه هاي آموزشي مختلف اعم از فيلم، اسلايد و نشريات گوناگون مناسب و هماهنگ با فرهنگ جامعه وبا رعايت استانداردهاي توليد رسانه هاي آموزشي

8- آموزش واطلاع رساني عمومي در مناسبت هاي بهداشتي.

9- همكاري و هماهنگي با سازمانها، موسسات، نهادها بمنظور برنامه ريزي و پيشبرد اهداف برنامه بهداشتي.

10- تجزيه و تحليل نتايج برنامه هاي آموزش سلامت در واحدهاي درون بخشي و برون بخشي.

11- نگهداري ضوابط، اطلاعات و داده هاي موجود در برنامه و بهره گيري از آن در برنامه هاي آينده.

12- مطالعه نيازها و مواد كمك آموزشي و پيگيري تدارات و پشتيباني هاي لازم

13- .جمع بندي وتجزيه وتحليل عملكرد آموزشي سلامت و ارائه آن به مسئولين مربوط.

14-سياستگذاري وبرنامه ريزي طرح تربيت مربيان بسيجي

15-ايجاد بانك اطلاعاتي رسانه هاي آموزش سلامت

16-پايش شيوه آموزشي از برنامه هاي آموزشي مراكز وخانه هاي بهداشت با چك ليست

17- انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق

رقيه گردكلي
 
عنوان: پرستار
 
 
 
 
 
وظايف
 

1.       مشاوره و راهنمايي زنان همسردار تحت پوشش در مورد استفاده از روشهاي موثر تنظيم خانواده با توجه به اهداف و برنامه هاي مربوطه وتشكيل پرونده بهداشتي خانواده

2.       تهيه پاپ اسمير و گذاشتن IUD

3.       آموزش روش خود آزمايي پستان و آموزش بهداشت ( پريودي، زناشويي،  بارداري و رشد وتكامل كودكان)

4.       راهنمايي و آموزش زنان باردار در مورد مراقبتها ، علائم خطر توصيه هاي بهداشتي ، تغذيه آزمايشات دوران بارداري و بعد از زايمان

5.       ارائه مراقبتهاي بهداشتي معمول / ويژه رشدوتكامل نوزادان و كودكان تا سن 8 سالگي براساس بوكلت مراقبتهاي ادغام يافته كودك سالم وبيمار

6.       آموزش ومشاوره روش صحيح تغذيه نوزاد و كودك تا سن 8 سالگي به مادران براساس بوكلت مراقبتهاي ادغام يافته كودك سالم وبيمار  

7.       شناسايي كودكان در معرض خطرو ارجاع به موقع آنان به پزشك مركز بهداشتي و درماني

8.       انجام مراقبتهاو آزمايشات ذيربط و معاينات ژينكولوژي ساليانه ي پيش از بارداري زنان تحت پوشش براساس بوكلت مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران

9.       انجام مراقبتهاي معمول / ويژه دوران بارداري مادران براساس بوكلت مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران

10.    انجام مراقبتهاي معمول / ويژه پس اززايمان مادران براساس بوكلت مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران

11.    تشخيص مادران در معرض خطر قبل و در دوران بارداري و بعد از زايمان و ارجاع به موقع آنان به پزشك مركزبهداشتي و درماني

12.    مراقبت از رشد صفات ثانوي دختران به تناسب سن

13.    آموزش خطرات بيماريهاي مقاربتي و نحوه پيشگيري از آن

14.    جمع آوري ، تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به عملكرد برنامه، ارائه نتايج آنها و ارائه راهكارهاي اصلاحي

15.    مشاركت در امر سرشماري و جلب مشاركت مردم و هدايت و آموزش رابطان بهداشت

16. انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1397/11/09
Powered by DorsaPortal